Garanti Belgesi

GARANTİ ŞARTLARI
1- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
Sözleşmeden dönme,
Satış bedelinden indirim isteme,
Ücretsiz onarılmasını isteme,
Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işcilik
masrafı değiştirilen parça bedeli ya da baska herhangi bir adı altında hiçbir ücret
talep etmeksizin malın onarımı yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Tüketici
ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı üretici ve
ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur
5-Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
Tamiri için gereken azami sürenin aşılması.
Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp
oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini
satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6)Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içeirsinde mala
ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde,garantisi
süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren
başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde üretici veya
ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malın garanti süresi içerisinde
arızalanması durumunda tamirde qeçen süre garanti süresine eklenir.
7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8)Tüm şarj edilebilir piller, sınırlı bir kullanım süresine sahiptir. Bu nedenle pillerin
zaman içinde servise götürülmeleri veya geri dönüştürülmeleri gerekebilir.Pilinizin
kullanım süresi aygıtınızı nasıl kullandığınıza ve aygıtınız için seçtiğiniz ayarlara göre
değişir. Pil kullanım süresinin kısalması şarj döngüsü tamamlanmasından
kaynaklanmaktadır.2 yıllık garanti, tamamen arızalı bir pil için servis işlemlerini
kapsar.
9)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki
Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
10)Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne
başvurabilir.
GARANTİ GEÇERLİLİK KOŞULLARI
1-Cihazın montaj ve/veya onarımlarının firmamız yetkili servislerinin haricinde
yapıldığının ya da cihazın açıldığının tesbiti halinde garanti geçersiz olacaktır.
2-Firmamız tarafından verilen GARANTİ söz konusu cihazın amaçları dışında veya
anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi
aşağıda belirtilen arızalar da garanti dışıdır.
*Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
kullanım hatalarından, kazadan meydana gelen hasar ve arızalar,
*Voltaj uyumsuzluğu, hatalı elektrik donanımı ile cihaz etiketinde yazılı voltajdan farklı
voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar,
*Yangın,sel basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve
arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşınma
sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.